پردیس اهورا

Paradise Of Ahoora

کانال رسمی خردگان
ارزش شاخاب پارس در چیست؟!

شاخاب پارس علاوه بر اینکه از نظر منابع طبیعی، گردشگری و ... اهمیت دارد؛ از لحاظ منافع ملی برای ما بسیار مهم است.


 ادامه را در خِرَدگان بخوانید:

شاخاب پارس


واپسین به روز رسانی


نمایش تمام صفحه


نوشتارهای ما را می دزدند و هیچ مرجعی پاسخ گو نیست

دزدهای فضای مجازی

کانال رسمی خردگان