پردیس اهورا

Paradise Of Ahoora

کانال رسمی خردگان
خسرو انوشیروان

خسروی نخست، که به انوشیروان (دارنده روان جاوید) مشهور است جایگاه ویژه ای در افسانه ها و ادبیات ایران دارد. معمولا او را با نام انوشیروان دادگر معرفی می کنند و از کاردانی و دادگری وی داستان های فراوان می گویند.


 ادامه را بخوانید:

خسرو انوشیروان


واپسین به روز رسانی


نمایش تمام صفحه


نوشتارهای ما را می دزدند و هیچ مرجعی پاسخ گو نیست

دزدهای فضای مجازی

کانال رسمی خردگان