پردیس اهورا

Paradise Of Ahoora

کانال رسمی خردگان
عکس های دوره باستان

دوره باستان

از انجایی که این صفحه در حال کامل شدن است تنها عکس های عناوینی که زیر آنها انگلیسی نوشته شده است موجودند .

هخامنشیان

اشکانیان

ساسانیان

دانشمندان و اندیشمندان

کوروش بزرگ

Cyrus The Great

نقاشی هایی از اشکانیان

Painting of Parthians

ایوان مدائن

Ivan Madaen

زرتشت

داریوش بزرگ

Darius The Great

سکه (تصویر تمام پادشاهان)

نقاشی هایی از ساسانیان

Painting of Sasanis

آرتادخت

 خشایارشا

Xerxes

آثار باستانی به جا مانده از اشکانیان

Antiquities

آثار باستانی به جا مانده از ساسانیان

Antiquities

مانی

Mani

 دیگر پادشاهان

Other Kings

 بلاش یکم

Vologases I

سکه (تصویر تمام پادشاهان)

آذرباد مهراسپندان

 آریو برزن

Ariobarzan

سورنا

Surena

 سواره نظام ساسانی

Sassanid Cavalry

برزویه پزشک

 آرتمیس دریاسالار

 

Artemisia

 

 

خسرو انوشیروان

Khosrau I

بزرگمهربختگان

Bozorgmehr

 کاخ پارسه (تخت جمشید)

 

Persepolis

 

 

 

باربد جهرمی


عکس های جالب به جا مانده از هخامنشیان

 

 

 

 


واپسین به روز رسانی


نمایش تمام صفحه


نوشتارهای ما را می دزدند و هیچ مرجعی پاسخ گو نیست

دزدهای فضای مجازی

کانال رسمی خردگان