پردیس اهورا

Paradise Of Ahoora

خرّم روز و برادری

خرّم روز یکی از روز های ارزشمند نزد ایرانیان بوده است. البته ممکن است با تاریخ های گوناگونی برای گرامی داشت این روز برخورد کرده باشید، این بدان جهت است که گاهشماری باستانی با گاهشماری امروزی کمی متفاوت بوده است.

برای دنش بیشتر بنگرید به: چرا تاریخ های متفاوت برای گرامی داشت جشن های ایرانی وجود دارد؟!

 

ابوریحان بیرونی در اثر بسیار ارزشمندش یعنی «آثار الباقیه»، رسم بسیار زیبایی درباره خرم روز (روز ۱ دی) می آورد. وی می نویسد :

در این روز عادت ایرانیان چنین بود که پادشاه از تخت شاهی به زیر می آمد و جامه سپید می پوشید و در بیابان بر فرشهای سپید می نشست... پادشاه با دهقانان و برزیگران مجالست می کرد و در یک سفره با ایشان غذا می خورد و می گفت: «من امروز مانند یکی از شما هستم و من با شما برادر هستم زیرا قوام دنیا به کار هایی است که به دست شما می شود و قوام عمارت آن هم به پادشاه است... من که پادشاه هستم با شما برزیگران برادر خواهم بود و مانند دو برادر مهربان خواهیم بود به خصوص که دو برادر مهربان، هوشنگ و ویکرد چنین بودند...»

بیرونی. مترجم: اکبر داناسرشت. ترجمه آثارالباقیه عن القرون الخالیه. تهران: کتابخانه خیام به شرکت مترجم. چاپخانه شرکت طبع کتاب، ١٣٢١، صفحات ۲۵۶ و ۲۵۷

 

برای دانش بیشتر درباره خرم روز بنگرید به: خرم روز (نخستین جشن دیگان)


نوشتارهای ما را می دزدند و هیچ مرجعی پاسخ گو نیست

دزدهای فضای مجازی