پردیس اهورا

Paradise Of Ahoora

کانال رسمی خردگان
کیخسرو

نام: کیخسرو

نام پدر: سیاوش

کیخسرو به عنوان یکی از بزرگ ترین پادشاهان شاهنامه مد نظر است و می توان وی را بعد از جمشید و فریدون از پادشاهان مهم شاهنامه دانست.


 ادامه را بخوانید:

کیخسرو


واپسین به روز رسانی


نمایش تمام صفحه


نوشتارهای ما را می دزدند و هیچ مرجعی پاسخ گو نیست

دزدهای فضای مجازی

کانال رسمی خردگان