پردیس اهورا

Paradise Of Ahoora

کانال رسمی خردگان
کوروش و همشهری جوان

مجله همشهری جوان در یک شماره جنجالی، گویا با همکاری «رضا مرادی غیاث آبادی» مطالبی علیه کوروش بزرگ نوشت. بسیاری معتقدند موضع گیری های غیاث آبادی علیه کوروش حالت نقد ندارد و با غرض ورزی همراه است. همشهری جوان در مطالبی چند که بسیاری از بخش های آن حالت تمسخر و طنز داشت پرونده ای به «تب ایران باستان» اختصاص داده بود.

به نظر می رسید بسیاری از مخاطبان این مجله از چنین اقدامی ناراضی بودند و انتقاد ها علیه همشهری جوان تا حدی بود که شماره بعدی این مجله به بررسی نقد های مخاطبان پرداخت.


 ادامه را بخوانید:

همشهری جوان و کوروش


واپسین به روز رسانی


نمایش تمام صفحه


نوشتارهای ما را می دزدند و هیچ مرجعی پاسخ گو نیست

دزدهای فضای مجازی

کانال رسمی خردگان