پردیس اهورا

Paradise Of Ahoora

کانال رسمی خردگان
حمله از همه طرف

سال هاست که حملات فراوانی را به ارزش ها و داشته های خود مشاهده می کنیم. این حملاتِ همه جانبه، تا به امروز هم ادامه دارد؛ از مصادره بزرگان تاریخ ما گرفته تا ادعای مالکیت بر سرزمین های ما...


 ادامه را بخوانید:

حمله از همه طرف


واپسین به روز رسانی


نمایش تمام صفحه


نوشتارهای ما را می دزدند و هیچ مرجعی پاسخ گو نیست

دزدهای فضای مجازی

کانال رسمی خردگان