پردیس اهورا

Paradise Of Ahoora

کانال رسمی خردگان
چرا فرهنگ ایرانی؟!

شاید اولین سوالی که با خواندن نوشتارهای پیرامون فرهنگ ایرانی پیش می آید؛ این باشد که چرا این قدر از ایران و فرهنگ ایرانی سخن گفته می شود.

چرا این قدر از گذشته ای که گذشته است دم زده می شود در حالی که «امروز ما» بسیار با اهمیت تر از گذشته می باشد.

اما به راستی برای بهبود امروز چه باید کرد؟

فرهنگ مانند زمینی است که درختان متناسب با همان زمین در آن بارور می شوند...


 ادامه را بخوانید:

چرا فرهنگ ایرانی؟!


واپسین به روز رسانی


نمایش تمام صفحه


نوشتارهای ما را می دزدند و هیچ مرجعی پاسخ گو نیست

دزدهای فضای مجازی

کانال رسمی خردگان