پردیس اهورا

Paradise Of Ahoora

کانال رسمی خردگان
آرش کمانگیر، جانسپار میهن

در افسانه ها داستانی دلکش درباره آرش نقل شده است. کمانگیر قدیمی ایران که اکنون پیر شده بود ولی پیرمردی که بار دیگر برای وطنش جوان شد، به مانند یک مرد تمام جانش را در تیرش گذاشت.


 ادامه را بخوانید:

آرش کمانگیر، جانسپار میهن


واپسین به روز رسانی


نمایش تمام صفحه


نوشتارهای ما را می دزدند و هیچ مرجعی پاسخ گو نیست

دزدهای فضای مجازی

کانال رسمی خردگان