پردیس اهورا

Paradise Of Ahoora

کانال رسمی خردگان
سوء استفاده از کوروش و کوروش ستیزی

کوروش ستیزی ها و به طور کلی تخریب ایران باستان موضوع جدیدی نیست اما به نظر می رسد این روز ها به اوج خودش رسیده است. عده ای به دنبال رواج بی تفاوتی نسبت به ارزش های ایرانی هستند.

در این بین عده ای هم به دنبال سوء استفاده از کوروش می باشند و کوروش را آن طور که دوست دارند ترسیم می کنند.


 ادامه را بخوانید:

سوء استفاده از کوروش و کوروش ستیزی


واپسین به روز رسانی


نمایش تمام صفحه


نوشتارهای ما را می دزدند و هیچ مرجعی پاسخ گو نیست

دزدهای فضای مجازی

کانال رسمی خردگان