پردیس اهورا

Paradise Of Ahoora

کانال رسمی خردگان
واپسین به روز رسانی


نمایش تمام صفحه


نوشتارهای ما را می دزدند و هیچ مرجعی پاسخ گو نیست

دزدهای فضای مجازی

کانال رسمی خردگان


ره نامه های کهن پیرامون شاخاب پارس

نگاره ای درپیوند با ۱۰۳۰ سال پس از زایش(بعد از میلاد)

 

نگاره ای درپیوند با ۲۲۰ سال پیش از زایش

 

نگاره ای درپیوند با ۵۰۰ سال پیش از زایش


بن مایه:

کتاب اطلس نقشه های خلیج فارس