پردیس اهورا

Paradise Of Ahoora

کانال رسمی خردگان
واپسین به روز رسانی


نمایش تمام صفحه


نوشتارهای ما را می دزدند و هیچ مرجعی پاسخ گو نیست

دزدهای فضای مجازی

کانال رسمی خردگان


آرش کمانگیر، جانسپار میهن

این نوشتار به پایگاه فرهنگی-پژوهشی خِرَدگان انتقال یافت

در افسانه ها داستانی دلکش درباره آرش نقل شده است. کمانگیر قدیمی ایران که اکنون پیر شده بود ولی پیرمردی که بار دیگر برای وطنش جوان شد، به مانند یک مرد تمام جانش را در تیرش گذاشت.


 ادامه را بخوانید:

آرش کمانگیر، جانسپار میهن